Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting

De Staatssecretaris van Financiën,,

Gelet op de artikelen 1a, achtste lid, 16, derde lid, 17, tweede lid, 32, eerste lid, onder 8°, onderdeel e, 33, onder 5°, 35b, eerste lid, 35c, vijfde en achtste lid, 35d, tweede lid, 35e, zesde lid, 73 en 75, eerste lid, Successiewet 1956.

Besluit:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Reikwijdte en definitie

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 3. Toerekening afgezonderd particulier vermogen

Artikel 4a van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001​​ is van overeenkomstige toepassing op de in​​ artikel 16 van de wet​​ bedoelde verkrijging en de in​​ artikel 17 van de wet​​ bedoelde schenking.

Hoofdstuk II. Vrijstellingen

Artikel 4. Aangewezen mogendheid

Als mogendheid als bedoeld in​​ artikel 32, eerste lid, onder 8°, onderdeel e, van de wet​​ wordt aangewezen elke mogendheid waarmee in de relatie met Nederland voor de heffing van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, schenk- en erfbelasting zonder beperkingen of voorbehouden de uitwisseling is geregeld van gegevens, inlichtingen en gegevensdragers.

Artikel 5. Schenking ter zake van een eigen woning

Een vrijstelling als bedoeld in​​ artikel 33, onder 5° en 6°, van de wet​​ voor een schenking ter zake van de verwerving van een eigen woning als bedoeld in​​ artikel 3.111, eerste of derde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, ter zake van de kosten voor verbetering of onderhoud van die woning, ter zake van de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning dan wel voor de aflossing van een eigenwoningschuld als bedoeld in​​ artikel 3.119a van die wet​​ of de aflossing van een restschuld van een vervreemde eigen woning als bedoeld in​​ artikel 3.120a van die wet​​ waarvan de renten en kosten worden aangemerkt als aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning als bedoeld in​​ artikel 3.120 van die wet, wordt slechts verleend indien:

 • a. de schenking is gedaan:

 • b. desgevraagd met schriftelijke bescheiden wordt aangetoond dat het bedrag van de schenking daadwerkelijk door de schenker is betaald en door de begunstigde is aangewend voor een van de doeleinden, genoemd in onderdeel a.

Artikel 6. Schenking voor de betaling van kosten van een studie of de opleiding voor een beroep

 • 1. Een vrijstelling als bedoeld in​​ artikel 33, onder 5°, van de wet​​ voor een schenking die is bestemd voor de betaling van kosten van een studie of de opleiding voor een beroep ten behoeve van dat kind, welke kosten aanzienlijk hoger zijn dan gebruikelijk, wordt niet verleend voor de aflossing van schulden die zijn aangegaan voor de financiering van een dergelijke studie of opleiding en wordt voorts slechts verleend indien:

  • a. de schenking is aangegaan bij notariële akte waarin is vermeld voor de betaling van welke studie of opleiding de schenking is bedoeld alsmede het bedrag van de verwachte kosten van die studie of opleiding;

  • b. de schenking is gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat de schenking vervalt voor zover het geschonken bedrag niet binnen twee kalenderjaren na het jaar waarin de schenking is gedaan aan de studie of opleiding is besteed, en

  • c. desgevraagd met schriftelijke bescheiden wordt aangetoond dat het bedrag van de schenking daadwerkelijk door de schenker is betaald en, binnen de in onderdeel b bedoelde termijn, door de begunstigde is aangewend voor de in de in onderdeel a bedoelde akte vermelde studie of opleiding.

 • 2. Voor de toepassing van​​ artikel 33, onder 5°, van de wet​​ worden kosten voor een studie of de opleiding voor een beroep aangemerkt als aanzienlijk hoger dan gebruikelijk indien deze, exclusief kosten voor levensonderhoud, ten minste € 20 000 per jaar bedragen.

Hoofdstuk III. Bedrijfsopvolging

Artikel 7. Hetgeen tot een objectieve onderneming wordt gerekend

 • 1. Onder een objectieve onderneming als bedoeld in​​ artikel 35b, eerste lid, van de wet​​ wordt mede begrepen buitenvennootschappelijk gehouden ondernemingsvermogen, mits dit vermogen bestaat uit onroerende zaken.

 • 2. Tot een objectieve onderneming als bedoeld in​​ artikel 35b, eerste lid, van de wet​​ die toebehoort aan een vennootschap welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld, worden mede gerekend de onroerende zaken die op de voet van​​ artikel 3.92 van de Wet inkomstenbelasting 2001​​ ter beschikking zijn gesteld aan de vennootschap en dienstbaar zijn aan de onderneming van de vennootschap.

 • 3. Indien ingevolge​​ artikel 35c, vijfde lid, van de wet​​ bezittingen en schulden van een lichaam voor een gedeelte worden toegerekend aan een ander lichaam, worden deze bezittingen en schulden voor de in​​ artikel 35b, eerste lid, van de wet​​ bedoelde bepaling van de totale waarde van het ondernemingsvermogen van de objectieve onderneming, voor het geheel in aanmerking genomen voor zover zij ondernemingsvermogen vormen als bedoeld in artikel 35c van de wet.

 • 4. Indien de verkrijging aandelen betreft in een lichaam waarin de erflater, onderscheidenlijk de schenker, op enig moment in het afgelopen jaar, onderscheidenlijk op enig moment in de afgelopen vijf jaren, indirect aandeelhouder was, wordt voor de toepassing van dit artikel uitgegaan van de situatie als ware de erflater, onderscheidenlijk de schenker, nog steeds indirect aandeelhouder. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing in een situatie waarin de verkrijging aandelen betreft in een lichaam dat is ontstaan bij een juridische splitsing als bedoeld in​​ artikel 3.56 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Artikel 8. In het kader van een bedrijfsoverdracht uitgegeven preferente aandelen

 • 2. Aan het gestelde in​​ artikel 35c, vierde lid, onderdeel a, van de wet​​ wordt ook geacht te zijn voldaan indien de daar bedoelde preferente aandelen krachtens erfrecht of schenking worden verkregen van een rechtsopvolger krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht van degene die de aandelen heeft omgezet als bedoeld in genoemd onderdeel.

 • 3. Indirect gehouden preferente aandelen zijn uitgegeven in het kader van een bedrijfsoverdracht als bedoeld in​​ artikel 35c, vijfde lid, laatste volzin, van de wet​​ indien:

  • a. de preferente aandelen een omzetting vormen van een eerder door de erflater of schenker gehouden indirect belang van gewone aandelen als bedoeld in​​ artikel 35c, vijfde lid, onderdelen a en b, van de wet;

  • b. de omzetting in preferente aandelen gepaard is gegaan met het toekennen van gewone aandelen aan een ander;

  • c. ten tijde van de omzetting in preferente aandelen de vennootschap waarop de omgezette aandelen betrekking hadden een onderneming dreef als bedoeld in​​ artikel 35c, eerste lid, onderdeel a, van de wet, of een medegerechtigdheid hield als bedoeld in artikel 35c, het eerste lid, onderdeel b, van de wet, en

  • d. de verkrijger van de indirect gehouden preferente aandelen reeds voor ten minste 5% van het geplaatste kapitaal direct of indirect aandeelhouder is van gewone aandelen als bedoeld in onderdeel b.

Voor de toepassing van dit lid wordt onder een omzetting van gewone aandelen in preferente aandelen als bedoeld in de eerste volzin ook begrepen een uitgifte van preferente aandelen in het kader van een aandelenfusie als bedoeld in​​ artikel 3.55 van de Wet inkomstenbelasting 2001, een juridische splitsing als bedoeld in​​ artikel 3.56 van die wet​​ of een juridische fusie als bedoeld in​​ artikel 3.57 van die wet. Voorts wordt daaronder ook begrepen een uitgifte van preferente aandelen in het kader van een bedrijfsfusie als bedoeld in​​ artikel 14 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

 • 4. Indien preferente aandelen zijn ontstaan in het kader van een gefaseerde bedrijfsoverdracht als bedoeld in​​ artikel 35c, vierde of vijfde lid, van de wet, dan behouden deze aandelen het karakter dat zij in aanmerking worden genomen voor de toepassing van artikel 35c, eerste lid, onderdeel c, van de wet voor zover de houder van deze preferente aandelen ook houder is van de gewone aandelen die bij het ontstaan van de preferente aandelen zijn toegekend aan de bedrijfsopvolger.

 • 5. Voor de bepaling of de verkrijger van de preferente aandelen voldoet aan de voorwaarde van​​ artikel 35c, vierde lid, onderdeel d, van de wet​​ worden de preferente aandelen niet gerekend tot het geplaatste kapitaal. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing voor de toepassing van het derde lid, eerste volzin, onderdeel d.

Artikel 9. Bezitsperiode voor het overlijden, onderscheidenlijk voor de schenking

 • 1. Aan de periode van één jaar, onderscheidenlijk vijf jaren, bedoeld in​​ artikel 35d, eerste lid, van de wet, is mede voldaan:

  • a. ingeval de erflater of schenker een onderneming drijft die eerder werd gedreven door een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en welke onderneming met toepassing van​​ artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969​​ door de erflater of schenker is voortgezet of mede voortgezet: indien de periode waarin de onderneming voor rekening van de erflater of schenker wordt gedreven en de periode waarin hij aandeelhouder was in bedoelde naamloze of besloten vennootschap tezamen een aaneengesloten periode van ten minste één jaar, onderscheidenlijk van ten minste vijf jaren, vormt;

  • b. ingeval de erflater of schenker aanmerkelijkbelanghouder is en het aanmerkelijk belang betrekking heeft op een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die een onderneming drijft die eerder voor rekening van de erflater of schenker werd gedreven en welke onderneming met toepassing van​​ artikel 3.65 van de Wet inkomstenbelasting 2001​​ is omgezet in bedoelde vennootschap: indien de periode van aanmerkelijkbelanghouder en de periode waarin de onderneming voor rekening van de erflater of schenker werd gedreven tezamen een aaneengesloten periode van ten minste één jaar, onderscheidenlijk van ten minste vijf jaren, vormt;

  • c. ingeval de erflater of schenker medegerechtigde is in de zin van​​ artikel 3.3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001​​ en die medegerechtigdheid betrekking heeft op een onderneming die eerder voor rekening van de erflater of schenker werd gedreven:indien de periode waarin de onderneming voor rekening van de erflater of schenker werd gedreven ten minste één, onderscheidenlijk ten minste vijf jaren, bedroeg;

  • d. ingeval de erflater of schenker resultaat uit een werkzaamheid geniet met betrekking tot een onroerende zaak en de onroerende zaak eerder deel uitmaakte van het ondernemingsvermogen van een voor rekening van de erflater of schenker gedreven onderneming: indien de periode van het genieten van resultaat uit een werkzaamheid en de periode van ondernemerschap tezamen een aaneengesloten periode van ten minste één jaar, onderscheidenlijk van ten minste vijf jaren, vormt.

 • 4. Met betrekking tot ondernemingsvermogen dat de erflater zelf krachtens erfrecht of schenking heeft verkregen en waarop​​ hoofdstuk IIIA van de wet​​ ten aanzien van hem van toepassing is geweest, wordt steeds geacht te zijn voldaan aan de voorwaarde van een periode van één jaar, bedoeld in​​ artikel 35d, eerste lid, van de wet.

Artikel 10. Voortzettingsperiode

 • 1. Op verzoek van de verkrijger wordt niet als een gebeurtenis als bedoeld in​​ artikel 35e van de wet​​ aangemerkt:

  • a. de omzetting van een niet in de vorm van een door een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gedreven onderneming met toepassing van​​ artikel 3.65 van de Wet inkomstenbelasting 2001​​ in een wel in zodanige vorm gedreven onderneming, voor zover de onderneming door de bedoelde vennootschap wordt voortgezet;

  • b. de ontbinding van een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met toepassing van​​ artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, voor zover de onderneming van de vennootschap door de verkrijger wordt voortgezet;

  • c. het ophouden winst te genieten uit een onderneming in geval van overheidsingrijpen als bedoeld in​​ artikel 3.54, twaalfde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, voor zover de waarde van de tot de onderneming behorende vermogensbestanddelen binnen de in artikel 3.54 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bedoelde termijn wordt geherinvesteerd in een onderneming waaruit de verkrijger winst geniet;

  • d. de vervreemding van vermogensbestanddelen als bedoeld in​​ artikel 35c, eerste lid, onderdeel c, van de wet​​ in geval van een aandelenfusie als bedoeld in​​ artikel 3.55 van de Wet inkomstenbelasting 2001, mits de verkrijger enig aandeelhouder wordt van de verkrijgende vennootschap;

  • e. het ophouden winst te genieten uit een onderneming in gevallen waarin een onderneming van een lichaam is overgedragen aan een ander lichaam met toepassing van​​ artikel 14 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, mits de verkrijger indirect enig aandeelhouder is van dat andere lichaam;

  • f. de vervreemding van een onroerende zaak als bedoeld in​​ artikel 35c, eerste lid, onderdeel d, van de wet​​ voor zover:

   • 1°. de verkrijger de bij de vervreemding verkregen middelen binnen zes maanden na die vervreemding gebruikt voor de verwerving van een andere onroerende zaak en deze ter beschikking stelt aan dezelfde vennootschap, of

   • 2°. de vervreemding plaatsvindt door een inbreng tegen aandelen in een naamloze vennootschap of in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, mits de verkrijger de enige aandeelhouder is van die vennootschap.

onderdeel d is van overeenkomstige toepassing bij een juridische splitsing als bedoeld in​​ artikel 3.56 van de Wet inkomstenbelasting 2001​​ alsmede bij een juridische fusie als bedoeld in​​ artikel 3.57 van die wet. onderdeel e is van overeenkomstige toepassing bij een juridische splitsing als bedoeld in​​ artikel 14a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, alsmede bij een juridische fusie als bedoeld in​​ artikel 14b van die wet.

 • 2. Indien tot de verkrijging een onroerende zaak behoort als bedoeld in​​ artikel 35c, eerste lid, onderdeel d, van de wet​​ en als gevolg van een gebeurtenis als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b,​​ het ter beschikking stellen van dat vermogensbestanddeel eindigt, is op verzoek geen sprake van een gebeurtenis als bedoeld in​​ artikel 35e van de wet​​ voor zover de onroerende zaak in de nieuw ontstane situatie binnen de oorspronkelijk verkregen onderneming wordt gebruikt.

 • 3. Indien tot de verkrijging een onroerende zaak behoort als bedoeld in​​ artikel 35c, eerste lid, onderdeel d, van de wet​​ en als gevolg van een gebeurtenis als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, de terbeschikkingstelling is voortgezet als een terbeschikkingstelling aan de verkrijgende vennootschap, is op verzoek geen sprake van een gebeurtenis als bedoeld in​​ artikel 35e van de wet. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing bij een gebeurtenis als bedoeld in het eerste lid, tweede volzin.

 • 4. Na toepassing van het eerste, tweede of derde lid, vindt voor de resterende duur van de termijn van vijf jaren​​ artikel 35e van de wet​​ volledig toepassing op de alsdan ontstane situatie. Indien het eerste lid, onderdeel c, toepassing heeft gevonden, wordt de voortzettingstermijn, bedoeld in artikel 35e van de wet, geschorst gedurende de periode dat nog niet is geherinvesteerd.

 • 5. De inspecteur beslist op het in het eerste lid, tweede lid of derde lid bedoelde verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.

 • 6. Van een gebeurtenis als bedoeld in​​ artikel 35e van de wet​​ is geen sprake indien deze zich voordoet ten gevolge van het overlijden van de verkrijger, of als gevolg van de verdeling van de nalatenschap van deze verkrijger binnen twee jaar na zijn overlijden. Voor de toepassing van artikel 35e van de wet worden voor de resterende duur van de termijn van vijf jaren de rechtsopvolgers krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht geacht in de plaats te treden van de oorspronkelijke verkrijger.

 • 7. Van een gebeurtenis als bedoeld in​​ artikel 35e van de wet​​ is geen sprake indien deze zich voordoet als gevolg van een overgang onder algemene titel krachtens huwelijksvermogensrecht. Voor de toepassing van artikel 35e van de wet wordt voor de resterende duur van de termijn van vijf jaren de rechtsopvolger krachtens huwelijksvermogensrecht geacht in de plaats te treden van de oorspronkelijke verkrijger. Van een gebeurtenis als bedoeld in artikel 35e van de wet is evenmin sprake indien gedurende de resterende duur van de termijn de huwelijksgemeenschap wordt ontbonden en binnen twee jaar na de ontbinding wordt verdeeld waarbij het ondernemingsvermogen als bedoeld in​​ Hoofdstuk IIIA van de wet, wordt toegescheiden aan de oorspronkelijke verkrijger. Voor de toepassing van artikel 35e van de wet treedt de oorspronkelijke verkrijger dan weer voor de resterende duur van de termijn van vijf jaren in de plaats van de in de tweede volzin bedoelde rechtsopvolger krachtens huwelijksvermogensrecht.

 • 8. Indien binnen de termijn van vijf jaren, bedoeld in​​ artikel 35e van de wet, door de verkrijger een door toepassing van​​ artikel 35c, zevende lid, van die wet​​ met een aandeel of winstbewijs gelijkgesteldekoopoptie wordt uitgeoefend, treden de daardoor verworven aandelen of winstbewijzen voor de resterende duur van de genoemde termijn in de plaats van die koopoptie.

Hoofdstuk IV. Bijzondere bepalingen

Artikel 11. Uitbreiding aangifteplicht

De in​​ artikel 73 van de wet​​ bedoelde aangifte wordt ingediend bij de inspecteur en houdt in:

 • a. de naam, voornamen, laatste woonplaats en de dagtekening van het overlijden van de erflater;

 • b. een omschrijving van de goederen of bewijsstukken, de rechtsverhouding krachtens welke de aangever deze onder zich heeft, en de aanwijzing van hun bestemming.

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2015]

Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 13. Intrekking​​ Uitvoeringsregeling Successiewet 1956​​ 

 • 2. De​​ Uitvoeringsregeling Successiewet 1956​​ blijft van toepassing op belastbare feiten in de zin van de wet, zoals die op 31 december 2009 luidde, die zich hebben voorgedaan voor 1 januari 2010.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 15. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.C. de Jager​​ 

Verwijzingen

https://www.legalintelligence.com/Content/Images/loader.gif

https://www.legalintelligence.com/Content/Images/loader30.gif

https://www.legalintelligence.com/Content/Images/loader.gif?v=1