Schenkingen aan de volgende generatie

Schenkingen aan de volgende generatie

Nu de economie weer wat lijkt aan te trekken, kunnen we te maken krijgen met waardestijgingen van bezittingen. En wanneer de verwachting is dat bezittingen in waarde zullen stijgen, is het vanuit fiscale optiek voordelig om deze bezittingen over te dragen aan de volgende generatie. De waardestijging komt dan vanaf het moment van de overdracht ten goede aan de volgende generatie en hierover hoeft op termijn geen erfbelasting te worden betaald. Daarnaast komen de eventuele rendementen ook meteen toe aan de volgende generatie. Tot slot kan door nu alvast vermogen te schenken optimaal worden geprofiteerd van vrijstellingen en tariefsvoordelen in de Successiewet.

Hoe zat het ook alweer met de schenkbelasting

Jaarlijks mag een ouder aan ieder kind een bedrag van € 5.229 schenken, zonder dat er schenkbelasting verschuldigd is. Voor kleinkinderen bedraagt dit bedrag € 2.092. Het vrijgestelde bedrag wordt eenmalig voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar verhoogd tot € 25.096 of tot € 52.881 indien de schenking wordt gebruikt voor een studie of voor de eigen woning. Sinds 2016 geldt voorts dat aan iedereen een bedrag van € 100.000 mag worden geschonken zonder heffing van schenkbelasting, indien de schenking wordt gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld of de aankoop, verbetering of het onderhoud van de eigen woning en aan enkele andere voorwaarden is voldaan. Indien ouders voor hun kinderen gebruik willen maken van deze schenkingsvrijstelling van € 100.000, dan komt hierop in mindering het deel van de verhoogde vrijstelling dat in het verleden reeds is benut.

Voor zover meer wordt verkregen dan het vrijgestelde bedrag, is schenkbelasting verschuldigd. In 2016 zijn kinderen over een schenking tot € 121.903 (zonder rekening te houden met vrijstellingen) 10% schenkbelasting verschuldigd. Over het meerdere is 20% belasting verschuldigd. De tarieven die betaald moeten worden over erfenissen zijn hieraan gelijk. Gedurende tien jaar lang ieder jaar een schenking doen van € 100.000, is dus aanzienlijk goedkoper dan € 1.000.000 ineens te laten vereven aan uw kind.

Wat kan er geschonken worden?

De meest eenvoudige vorm is de schenking in contanten. Simpelweg geld overmaken aan degene die u wenst te bevoordelen, volstaat. Wanneer de liquide middelen niet voorhanden zijn, kan een schenking onder schuldigerkenning uitkomst bieden. Bij de notaris wordt een bedrag schuldig erkend aan de kinderen. Vastgelegd wordt dat de kinderen dit bedrag pas kunnen opeisen bij overlijden van de ouders. Jaarlijks moet op de schuld aan de kinderen, minstens 6% rente worden betaald. Om er zeker van te zijn dat de fiscus de schuld ook erkent bij overlijden, moet deze rente ook daadwerkelijk aan de kinderen worden betaald. Een schenking in de vorm van een schuldigerkenning zorgt er wel voor dat er vermogen wordt overgeheveld naar de volgende generatie, maar heeft niet tot gevolg dat toekomstige waardestijgingen op dit vermogen aan de volgende generatie toekomen. Om dit te realiseren is het nodig dat daadwerkelijk bepaalde bezittingen aan de kinderen worden overgedragen. Uiteraard zal altijd goed in kaart moeten worden gebracht wat de financiële en fiscale gevolgen van een dergelijke overdracht zijn.

Wanneer u overweegt om bijvoorbeeld onroerende zaken of effecten aan uw kinderen te schenken en het is uw wens deze portefeuille bij elkaar te houden, dan kan een familiefonds uitkomst bieden.

Familiefonds

Een familiefonds is een besloten fonds voor gemene rekening waarin meerdere personen uit één familie gezamenlijk beleggen. In een familiefonds spelen drie partijen een rol: de beheerder, de bewaarder en de participanten.

De participanten hebben vermogen ingebracht en krijgen hiervoor in ruil participaties in het fonds. De participaties geven aanspraak op het fondsvermogen. De bewaarder is degene op wiens naam de beleggingen van het fonds staan en de beheerder is belast met het beheer van het fondsvermogen.

De functies van beheerder en bewaarder worden in het algemeen uitgeoefend door de oprichter van het fonds. Dit zullen doorgaan de ouders zijn. Om de continuïteit van het familiefonds te waarborgen, kan er ook voor worden gekozen om de functie van beheerder uit te laten oefenen door een stichting. Het voordeel hiervan is dat voor de toekomst kan worden vastgelegd wie het bestuur zal vormen van de stichting. Het bestuur van de stichting heeft dan als beheerder zeggenschap over het fondsvermogen.

Het fonds wordt opgericht door het opstellen van fondsvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen zo worden ingericht dat de ouder gedurende zijn of haar leven alle vrijheid heeft om zelf zeggenschap te houden over de onroerende zaken of de effecten.

De ouder heeft zijn onroerende zaken of effecten ingebracht in het fonds en heeft hiervoor participaties teruggekregen. Deze participaties kunnen vervolgens worden geschonken aan de kinderen. Het voordeel is dat de onderliggende vermogensbestanddelen op deze manier in delen kunnen worden geschonken aan de kinderen. Waardestijgingen en rendementen komen na de schenking toe aan de kinderen, maar de zeggenschap blijft toekomen aan de ouders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *