Persoonsgebonden aftrek (hoofdstuk 6)

Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek

Afdeling 6.1. Persoonsgebonden aftrek

Artikel 6.1. Persoonsgebonden aftrek

 • 1. Persoonsgebonden aftrek is het gezamenlijke bedrag van:

  • a. de in het kalenderjaar op de belastingplichtige drukkende persoonsgebonden aftrekposten en

  • b. het gedeelte van de persoonsgebonden aftrek van voorafgaande jaren dat niet eerder in aanmerking is genomen.

 • 2. Persoonsgebonden aftrekposten zijn de:

 • 3. Uitgaven als bedoeld in het tweede lid, onderdeel d, worden in aanmerking genomen voorzover de belastingplichtige zich redelijkerwijs gedrongen heeft kunnen voelen tot het doen van die uitgaven.

 • 4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen aanspraken op vergoedingen of tegemoetkomingen alsmede genoten of te genieten vergoedingen of tegemoetkomingen worden aangewezen die buiten beschouwing blijven bij de bepaling van de omvang van hetgeen op de belastingplichtige aan uitgaven drukt.

Artikel 6.2. In aanmerking nemen persoonsgebonden aftrek

 • 1. De persoonsgebonden aftrek vermindert het inkomen uit werk en woning van het kalenderjaar, maar niet verder dan tot nihil.

 • 2. Voorzover de persoonsgebonden aftrek het inkomen uit werk en woning van het kalenderjaar niet vermindert, vermindert de aftrek het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van het jaar, maar niet verder dan tot nihil.

 • 3. Voorzover de persoonsgebonden aftrek het inkomen uit werk en woning en het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van het kalenderjaar niet vermindert, vermindert de aftrek het inkomen uit aanmerkelijk belang van het jaar, maar niet verder dan tot nihil.

 • 4. Voor de toepassing van het eerste en het derde lid wordt het inkomen uit werk en woning en het inkomen uit aanmerkelijk belang bepaald zonder rekening te houden met te conserveren inkomen.

Artikel 6.2a. Vaststelling niet in aanmerking genomen persoonsgebonden aftrek

 • 1. De inspecteur stelt het bedrag van de op enig tijdstip niet in aanmerking genomen persoonsgebonden aftrek vast bij voor bezwaar vatbare beschikking.

 • 2. Indien een beschikking als bedoeld in het eerste lid gelijktijdig wordt gegeven met de vaststelling van een belastingaanslag, wordt het bedrag van de niet in aanmerking genomen persoonsgebonden aftrek afzonderlijk op het aanslagbiljet vermeld.

 • 3. Indien er grond is voor het vermoeden dat het in het eerste lid bedoelde bedrag te hoog is vastgesteld, kan de inspecteur de in dat lid bedoelde beschikking herzien. Herziening vindt plaats bij voor bezwaar vatbare beschikking.

 • 4. Een feit dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, levert geen grond op voor herziening, tenzij de belastingplichtige ter zake van dit feit te kwader trouw is.

 • 6. Rechtsmiddelen tegen de in het eerste lid bedoelde beschikking kunnen uitsluitend betrekking hebben op het bedrag, bedoeld in​​ artikel 6.1, eerste lid, onderdeel a. Rechtsmiddelen tegen de in het derde lid, tweede volzin, bedoelde beschikking kunnen uitsluitend betrekking hebben op het bedrag van de herziening.

Artikel 6.2b [Vervallen per 01-01-2009]

Afdeling 6.2. Onderhoudsverplichtingen

Artikel 6.3. Onderhoudsverplichtingen

 • 1. Onderhoudsverplichtingen zijn:

  • a. periodieke uitkeringen en verstrekkingen op grond van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting, tenzij deze worden gedaan aan bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn;

  • b. afkoopsommen van dergelijke uitkeringen of verstrekkingen die worden gedaan aan de gewezen echtgenoot;

  • c. op grond van​​ paragraaf 6.5 van de Participatiewet​​ verhaalde kosten van bijstand tot voorziening in het levensonderhoud van de duurzaam van de belastingplichtige gescheiden levende echtgenoot of gewezen echtgenoot;

  • d. bedragen die in het kader van echtscheiding of scheiding van tafel en bed worden voldaan ter zake van de verplichting tot verrekening van pensioenrechten en van​​ lijfrenten​​ en andere inkomensvoorzieningen waarvan de betaalde premies als uitgave voor inkomensvoorziening in aanmerking zijn genomen;

  • e. in rechte vorderbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen die berusten op een wettelijke verplichting tot vergoeding van schade door het derven van levensonderhoud;

  • f. in rechte vorderbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen die berusten op een dringende morele verplichting tot voorziening in het levensonderhoud.

 • 2. Onderhoudsverplichtingen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, e of f, worden ingeval deze de vorm hebben van periodieke verstrekkingen van huisvesting in een woning of een gedeelte van een woning en indien zij worden verstrekt door een beperkt gerechtigde tot die woning of dat gedeelte van een woning, bij hem in aanmerking genomen voor het bedrag waarvoor die verstrekkingen bij degene die deze geniet, in aanmerking worden genomen op de voet van​​ artikel 3.101, tweede lid.

Artikel 6.4. Uitgesloten onderhoudsverplichtingen

 • 1. Tot de onderhoudsverplichtingen, bedoeld in​​ artikel 6.3, eerste lid, onderdelen e en f, behoren niet de periodieke uitkeringen en verstrekkingen die worden gedaan aan:

  • a. bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn;

  • b. personen die behoren tot het huishouden van de belastingplichtige.

 • 2. Tot de onderhoudsverplichtingen, bedoeld in​​ artikel 6.3, eerste lid, onderdelen b en d, behoren niet de afkoopsommen en verrekenbedragen die worden gedaan in de vorm van​​ lijfrenten​​ en andere inkomensvoorzieningen, voorzover de voor die voorzieningen betaalde premies als uitgave voor inkomensvoorziening in aanmerking zijn genomen.

 • 3. Tot de onderhoudsverplichtingen, bedoeld in​​ artikel 6.3, eerste lid, onderdeel d, behoren niet rechten op periodieke uitkeringen en verstrekkingen die zijn toegekend door degene die tot de verrekening verplicht is.

Artikel 6.5. Afkoop alimentatie door betaling lijfrentepremie

 • 2. De termijnen van de lijfrente moeten:

  • a. toekomen aan de gewezen echtgenoot;

  • b. onmiddellijk na het betalen van de premie ingaan;

  • c. uiterlijk bij het overlijden van de gewezen echtgenoot eindigen.

 • 4. Indien de lijfrente niet meer voldoet aan de in dit artikel bedoelde voorwaarden, wordt geacht een omstandigheid als bedoeld in​​ artikel 3.133, tweede lid, te hebben plaats gevonden.

Artikel 6.6. Verrekening van pensioenrechten door betaling lijfrentepremie

 • 2. Voor de toepassing van​​ artikel 3.125, eerste lid, wordt de echtgenoot of de gewezen echtgenoot aangemerkt als de belastingplichtige en als de verzekeringnemer van de in die bepaling genoemde lijfrenten.

 • 5. Indien de lijfrente niet meer voldoet aan de in dit artikel bedoelde voorwaarden, wordt geacht een omstandigheid als bedoeld in​​ artikel 3.133, tweede lid, te hebben plaats gevonden.

Artikel 6.7. Uitbreiding familierechtelijke uitkeringen

 • 1. Tot de onderhoudsverplichtingen, bedoeld in​​ artikel 6.3, eerste lid, onderdeel a, behoren de periodieke uitkeringen en verstrekkingen voorzover die zijn overeengekomen in het kader van echtscheiding of scheiding van tafel en bed ter verrekening van:

  • a. pensioenrechten;

  • b.​​ lijfrenten​​ en andere inkomensvoorzieningen voorzover de daarvoor betaalde premies als uitgave voor inkomensvoorziening in aanmerking zijn genomen.

 • 2. Tot de onderhoudsverplichtingen, bedoeld in​​ artikel 6.3, eerste lid, onderdeel a, behoren de periodieke uitkeringen en verstrekkingen die dienen ter vervanging van dergelijke onderhoudsverplichtingen.

 • 3. Het eerste en het tweede lid zijn uitsluitend van toepassing op periodieke uitkeringen en verstrekkingen die worden gedaan door degene die tot de verrekening respectievelijk de vervanging verplicht is.

Afdeling 6.3 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 6.8 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 6.9 [Vervallen per 31-10-2001]

Artikel 6.10 [Vervallen per 31-10-2001]

Artikel 6.11 [Vervallen per 31-10-2001]

Artikel 6.12 [Vervallen per 31-10-2001]

Afdeling 6.4 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6.13 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6.14 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6.15 [Vervallen per 01-01-2015]

Afdeling 6.5. Uitgaven voor specifieke zorgkosten

Artikel 6.16. Kring van personen waarvan specifieke zorgkosten in aanmerking worden genomen

Uitgaven voor specifieke zorgkosten worden in aanmerking genomen indien de uitgaven zijn gedaan voor de belastingplichtige, zijn partner, zijn jonger dan 27-jarige kinderen, tot zijn huishouden behorende ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder en bij de belastingplichtige inwonende zorgafhankelijke ouders, broers of zusters. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wanneer een persoon voor de toepassing van deze afdeling als ernstig gehandicapt of als zorgafhankelijk wordt beschouwd.

Artikel 6.17. Uitgaven voor specifieke zorgkosten

 • 1. Uitgaven voor specifieke zorgkosten zijn de uitgaven die wegens ziekte of invaliditeit zijn gedaan voor:

  • a. genees- en heelkundige hulp, met uitzondering van ooglaserbehandelingen ter vervanging van bril of contactlenzen;

  • b. vervoer;

  • c. farmaceutische hulpmiddelen verstrekt op voorschrift van een arts;

  • d. andere hulpmiddelen, voor zover deze hulpmiddelen van een zodanige aard zijn dat zij hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt;

  • e. extra gezinshulp;

  • f. de extra kosten van een op medisch voorschrift gehouden dieet tot een bedrag bepaald bij ministeriële regeling;

  • g. extra kleding en beddengoed alsmede daarmee samenhangende extra uitgaven, volgens bij ministeriële regeling te stellen regels;

  • h. reizen in verband met het regelmatig bezoeken van wegens ziekte of invaliditeit langer dan een maand verpleegde personen met wie de bezoeker bij aanvang van de ziekte of invaliditeit een gezamenlijke huishouding voerde, indien de afstand tussen de woning of verblijfplaats van de bezoeker en de plaats waar de verpleging plaatsvindt, gemeten langs de meest gebruikelijke weg meer beloopt dan 10 kilometer.

 • 2. Als ander hulpmiddel als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, worden in ieder geval niet aangemerkt:

  • 1°. brillen, contactlenzen en overige hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen;

  • 2°. scootmobielen;

  • 3°. rolstoelen;

  • 4°. aanpassingen aan, in of om een woning, woonboot, woonwagen of aanhorigheid daarvan.

 • 3. Gezinshulp wordt als extra aangemerkt voor zover de uitgaven voor gezinshulp meer bedragen dan het bedrag dat volgt uit de volgende tabel.

Bij een verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek van

meer dan

maar niet meer dan

wordt gezinshulp geacht extra te zijn voor zover de uitgaven voor gezinshulp meer bedragen dan het in deze kolom vermelde percentage van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek

€ 31.024

0%

€ 31.024

€ 46.536

1%

€ 46.536

€ 62.041

2%

€ 62.041

3%

 • 4. Indien de belastingplichtige gedurende het gehele jaar een partner heeft, worden de uitgaven voor gezinshulp samengevoegd en geldt voor de toepassing van het derde lid het gezamenlijke bedrag van de verzamelinkomens van de belastingplichtige en zijn partner vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. De eerste volzin is ook van toepassing indien de belastingplichtige op grond van​​ artikel 2.17, zevende lid, eerste volzin, geacht wordt het gehele kalenderjaar een partner te hebben gehad.

 • 5. Uitgaven voor extra gezinshulp worden slechts in aanmerking genomen voor zover zij blijken uit gedagtekende facturen waarin op duidelijke en overzichtelijke wijze de naam en het adres van de gezinshulp zijn vermeld.

 • 6. De uitgaven, bedoeld in het eerste lid, onderdeel h, worden in aanmerking genomen, indien wordt gereisd:

  • a. per auto anders dan per taxi: voor € 0,19 per kilometer;

  • b. op andere wijze: voor de werkelijke kosten.

 • 7. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel f, wordt met een medisch voorschrift gelijkgesteld een voorschrift van een persoon die bevoegd is tot het voeren van de titel diëtist.

 • 8. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de inhoud van de in het eerste lid, onderdeel f, en het zevende lid bedoelde voorschriften.

 • 9. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, wordt onder genees- en heelkundige hulp verstaan:

  • a. een behandeling door een arts;

  • b. een behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus;

  • c. een behandeling door een bij ministeriële regeling aan te wijzen paramedicus, mits voor de behandeling een verklaring door de paramedicus is afgegeven die voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden.

Artikel 6.18. Beperkingen van uitgaven voor specifieke zorgkosten

 • 1. Als uitgaven als bedoeld in​​ artikel 6.17, eerste lid, worden niet aangemerkt:

  • a. premies en premievervangende belasting voor volksverzekeringen en uitgaven voor naar aard en strekking daarmee overeenkomende buitenlandse regelingen;

  • b. premies en bijdragen voor een ziektekostenregeling alsmede premievervangende en bijdragevervangende belastingen en uitgaven voor naar aard en strekking daarmee overeenkomende buitenlandse regelingen;

  • c. de krachtens de​​ Wet langdurige zorg​​ verschuldigde bijdragen;

  • d. de krachtens de​​ Wet maatschappelijke ondersteuning 2015​​ verschuldigde bijdragen;

  • e. de krachtens de​​ Zorgverzekeringswet​​ verschuldigde bijdragen;

  • f. uitgaven die ten laste komen van een verplicht eigen risico of een overeengekomen vrijwillig eigen risico als bedoeld in​​ artikel 1, onderdelen g en h, van de Zorgverzekeringswet;

  • g. uitgaven voor zorg die vallen onder het door de belastingplichtige ingevolge de​​ Zorgverzekeringswet​​ verplicht te verzekeren risico;

  • h. bij ministeriële regeling aangewezen uitgaven die vanwege wijziging van het bepaalde bij of krachtens de​​ Zorgverzekeringswet​​ niet langer zijn aan te merken als uitgaven als bedoeld in onderdeel g;

  • i. uitgaven als bedoeld in de​​ Wet langdurige zorg​​ of de​​ Wet maatschappelijke ondersteuning 2015​​ voor zover een bijdrage is verschuldigd ter verkrijging van een subsidie of tegemoetkoming als bedoeld in de Wet langdurige zorg of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ter bekostiging van die uitgaven;

  • j. uitgaven die op de voet van​​ afdeling 6.6​​ in aanmerking worden genomen.

 • 2. Het eerste lid, onderdelen g en h, is van overeenkomstige toepassing voor uitgaven die door de belastingplichtige zijn gedaan voor de in​​ artikel 6.16​​ bedoelde personen.

Artikel 6.19. Verhoging uitgaven voor specifieke zorgkosten

 • 2. Indien de belastingplichtige gedurende het gehele kalenderjaar een partner heeft, worden de uitgaven, bedoeld in​​ artikel 6.17, eerste lid, onderdelen b tot en met g, van de belastingplichtige en de partner samengevoegd en geldt voor de toepassing van het eerste lid in plaats van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek het gezamenlijke bedrag van de verzamelinkomens van de belastingplichtige en zijn partner vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

Indien het gezamenlijke bedrag van de verzamelinkomens van de belastingplichtige en de in de eerste volzin bedoelde partner, vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek, niet te boven gaat het bedrag dat is genoemd in de tweede regel van de tweede kolom van de tabel in​​ artikel 2.10a, eerste lid, en de belastingplichtige bij het begin van het kalenderjaar de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in​​ artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, niet heeft bereikt, maar de partner bij het begin van het kalenderjaar de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, wel heeft bereikt, wordt in afwijking in zoverre van het eerste lid het bedrag aan uitgaven, bedoeld in​​ artikel 6.17, eerste lid, onderdelen b tot en met g, verhoogd met 113%.

Artikel 6.20. Omvang in aanmerking te nemen uitgaven voor specifieke zorgkosten

 • 1. Uitgaven voor specifieke zorgkosten worden in aanmerking genomen voor zover zij samen, na toepassing van de verhoging ingevolge​​ artikel 6.19, meer bedragen dan:

  • a. indien het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek € 7.563 niet te boven gaat: € 128;

  • b. indien het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek € 7.563 te boven gaat, maar € 40.175 niet te boven gaat: 1,65% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek;

  • c. indien het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek € 40.175 te boven gaat: de som van 1,65% van € 40.175 en 5,75% van het gedeelte van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek dat € 40.175 te boven gaat.

 • 2. Indien de belastingplichtige gedurende het gehele jaar een partner heeft, worden de uitgaven voor specifieke zorgkosten samengevoegd en geldt voor de toepassing van het eerste lid het gezamenlijke bedrag van de verzamelinkomens van de belastingplichtige en zijn partner vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek en wordt in het eerste lid, onderdeel a en onderdeel b, het bedrag van € 7.563 vervangen door € 15.126 en wordt in het eerste lid, onderdeel a, het bedrag van € 128 vervangen door € 256. De eerste volzin is ook van toepassing indien de belastingplichtige op grond van​​ artikel 2.17, zevende lid, eerste volzin, geacht wordt het gehele kalenderjaar een partner te hebben gehad.

Artikel 6.21 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 6.22 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 6.23 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 6.24 [Vervallen per 01-01-2009]

Afdeling 6.6. Weekenduitgaven voor gehandicapten

Artikel 6.25. Definities

 • 1. Weekenduitgaven voor gehandicapten zijn de extra uitgaven die door een belastingplichtige worden gedaan om zijn ernstig gehandicapte kind, broer of zus, een onder zijn mentorschap gestelde ernstig gehandicapte persoon of een onder curatele gestelde ernstig gehandicapte persoon voor zover hij als curator de persoonlijke belangen behartigt, te verzorgen, mits dit kind, deze broer, zus of persoon 21 jaar of ouder is en doorgaans in een inrichting verblijft.

 • 3. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wanneer een kind, broer, zus of onder mentorschap of curatele van de belastingplichtige gestelde persoon voor de toepassing van dit artikel als ernstig gehandicapt wordt beschouwd.

Artikel 6.26. Het in aanmerking te nemen bedrag

Weekenduitgaven voor gehandicapten worden in aanmerking genomen tot een bedrag bepaald volgens bij ministeriële regeling te stellen regels.

Afdeling 6.7. Scholingsuitgaven

Artikel 6.27. Scholingsuitgaven

 • 1. Scholingsuitgaven zijn de uitgaven die wegens het door de belastingplichtige volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning zijn gedaan voor:

 • 2. Als scholingsuitgaven worden mede aangemerkt uitgaven ter zake van het volgen van een procedure erkenning verworven competenties waarvoor een verklaring is afgegeven door een bij ministeriële regeling aangewezen instantie.

 • 3. Uitgaven voor het door de belastingplichtige volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning die op zijn​​ partner​​ drukken, worden mede als scholingsuitgaven aangemerkt.

 • 4. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

  • a.​​ leermiddel:​​ een gebruiksvoorwerp gericht op het bijbrengen van studiegerelateerde kennis en vaardigheden met uitzondering van computerapparatuur en bijbehorende randapparatuur;

  • b.​​ beschermingsmiddel:​​ een studiegerelateerd gebruiksvoorwerp dat dient ter voorkoming van verwonding van een persoon of ter voorkoming van schade aan kleding;

  • c.​​ promotiekosten:​​ de kosten van publicatie van het proefschrift alsmede de kosten van de voorgeschreven kleding voor de promovendus en de paranimfen voor de promotieplechtigheid.

Artikel 6.28. Beperkingen

 • 1. Scholingsuitgaven komen niet voor aftrek in aanmerking indien:

 • 2. Scholingsuitgaven komen niet voor aftrek in aanmerking voor zover voor een opleiding of studie aan de belastingplichtige uitkeringen en verstrekkingen als bedoeld in​​ artikel 3.104, onderdeel h, onder 3°, worden verstrekt.

Artikel 6.29 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6.30. Omvang in aanmerking te nemen uitgaven

 • 1. Scholingsuitgaven komen voor aftrek in aanmerking voor zover het gezamenlijke bedrag hoger is dan € 250 en, buiten de standaardstudieperiode, vervolgens niet tot een hoger gezamenlijk bedrag dan € 15 000.

 • 2. De standaardstudieperiode is een aaneengesloten periode van niet meer dan vijf kalenderjaren waarin de belastingplichtige voor het bereiken van de leeftijd van 30 jaar de voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels besteedt aan een opleiding met een totale studielast van een zodanige omvang dat daarnaast geen volledige werkkring mogelijk is.

Afdeling 6.8. Uitgaven voor monumentenpanden

Artikel 6.31. Uitgaven voor monumentenpanden

 • 1. Als uitgaven met betrekking tot een monumentenpand worden in aanmerking genomen 80% van de drukkende onderhoudskosten. De eerste volzin is slechts van toepassing indien het een eigen woning als bedoeld in​​ artikel 3.111​​ betreft of indien het een bezitting betreft die volgens​​ artikel 5.1​​ in de belastingheffing wordt betrokken en waarvan de waardeveranderingen de belastingplichtige direct of indirect grotendeels aangaan.

 • 3. Onder monumentenpand wordt mede verstaan een pand dat op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de​​ Europese Economische Ruimte is gelegen en waarvoor Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een erkenning heeft afgegeven dat:

  • a. het pand een element vormt van het Nederlands cultureel erfgoed, en

  • b. het pand voor aanwijzing als beschermd monument op grond van de​​ Monumentenwet 1988​​ in aanmerking zou komen als het op Nederlands grondgebied zou zijn gelegen.

 • 4. Onderhoudskosten van een monumentenpand zijn de kosten van werkzaamheden daaraan voor zover die ertoe hebben gestrekt het pand, zoals dat bij de aanvang van de werkzaamheden bestond, in bruikbare staat te herstellen of te houden en in redelijkheid zijn gemaakt.

Afdeling 6.9. Aftrekbare giften

Artikel 6.32. Aftrekbare giften

 • 1. Aftrekbare​​ giften​​ zijn:

  • a. periodieke giften;

  • b. andere giften.

 • 2. Van een aftrekbare gift is geen sprake indien de gift wordt betaald, verrekend of ter beschikking gesteld bij of na het overlijden van de belastingplichtige dan wel op een daarmee samenhangend tijdstip.

Artikel 6.33. Definities

In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.​​ giften: bevoordelingen uit vrijgevigheid en verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat;

 • b.​​ instellingen:​​ algemeen nut beogende instellingen;

 • c.​​ verenigingen: niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen of daarvan vrijgestelde verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en met ten minste 25 leden, gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, een bij ministeriële regeling aangewezen mogendheid of op de BES eilanden.

Artikel 6.34. Periodieke giften

Periodieke​​ giften​​ zijn giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die eindigen uiterlijk bij overlijden, aan instellingen of verenigingen.

Artikel 6.35. Andere giften

Andere​​ giften​​ zijn giften aan instellingen of aan steunstichtingen SBBI.

Artikel 6.36. Afzien van vergoedingen

 • 1.​​ Giften​​ die bestaan uit het afzien door een vrijwilliger als bedoeld in​​ artikel 2, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964​​ van een vergoeding, worden in aanmerking genomen indien:

  • a. de instelling een verklaring heeft afgegeven dat de belastingplichtige zich heeft ingezet als vrijwilliger als bedoeld in​​ artikel 2, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964;

  • b. de belastingplichtige aanspraak kan maken op de in de verklaring genoemde vergoeding;

  • c. de instelling bereid en in staat is die vergoeding uit te keren, en

  • d. de belastingplichtige de vrijheid heeft over de vergoeding te beschikken.

 • 2.​​ Giften​​ die bestaan uit het afzien door de vrijwilliger van vergoedingen voor daadwerkelijk gemaakte kosten worden in aanmerking genomen voor zover sprake is van kosten die naar algemeen aanvaarde maatschappelijke opvattingen behoren te worden vergoed, met dien verstande dat kosten voor vervoer per auto, anders dan per taxi, in aanmerking worden genomen voor € 0,19 per kilometer. De eerste volzin is ook van toepassing in de situatie waarin de instelling voor deze kosten geen vergoedingsregeling heeft getroffen.

 • 3. Indien giften op grond van het eerste lid in aanmerking worden genomen, kunnen giften op grond van het tweede lid aan dezelfde instelling slechts in aanmerking worden genomen voor zover de daadwerkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan de in het eerste lid bedoelde vergoeding.

Artikel 6.37 [Vervallen per 11-04-2007]

Artikel 6.38. Het in aanmerking nemen van periodieke giften

 • 1. Periodieke​​ giften​​ worden in aanmerking genomen indien zij berusten op een bij notariële of onderhandse akte van schenking aangegane verplichting om de uitkeringen of verstrekkingen gedurende vijf of meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren.

 • 2. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld waaraan de onderhandse akte van schenking, bedoeld in het eerste lid, moet voldoen.

Artikel 6.39. Omvang in aanmerking te nemen andere giften

 • 1. Andere​​ giften​​ worden in aanmerking genomen voorzover zij met schriftelijke bescheiden kunnen worden gestaafd en voorzover zij samen zowel € 60 als 1% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek te boven gaan, en vervolgens tot ten hoogste 10% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

 • 2. Indien de belastingplichtige gedurende het gehele kalenderjaar een​​ partner​​ heeft worden andere giften samengevoegd. Over deze periode geldt voor de toepassing van het eerste lid, in plaats van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek het gezamenlijke bedrag van de verzamelinkomens van de belastingplichtige en zijn partner vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

 • 3. Indien de belastingplichtige gedurende een deel van het kalenderjaar een partner heeft en zij een keuze als bedoeld in​​ artikel 2.17, zevende lid, van deze wet​​ hebben gemaakt, wordt de belastingplichtige voor de toepassing van het tweede lid geacht gedurende het gehele kalenderjaar een partner te hebben gehad.

Artikel 6.39a. Giften aan culturele instellingen

 • 1. Het bedrag van giften aan culturele instellingen wordt voor de bepaling van het voor de toepassing van deze afdeling in aanmerking te nemen bedrag verhoogd met 25%, doch ten hoogste met € 1250.

Afdeling 6.10. Tijdstip aftrek

Artikel 6.40. Tijdstip aftrek

 • 1. Voorzover in deze wet niet anders is bepaald, komen uitgaven ter zake van persoonsgebonden aftrekposten voor aftrek in aanmerking op het tijdstip waarop zij zijn:

  • a. betaald;

  • b. verrekend;

  • c. ter beschikking gesteld of

  • d. rentedragend geworden.

 • 2. Het eerste lid, onderdeel d, is niet van toepassing met betrekking tot aftrekbare​​ giften.